Jälleen on yhteishaun aika ja jatkuvan haun aika on aina!

19 helmikuu 2018

Kaikkialla tehdään töitä hakemiseksi ja hakeutumisen tukemiseksi! Mikäpä siinä hakeutuessa kun rakenteet on valmiit tai ainakin lähes valmiit. Hakeutuminen itsessään muun muassa ammatillisiin tutkintoihin on uudistunut viime vuosien aikana lähes taukoamatta ja nyt haetaan yhteishaun ja jatkuvan haun kautta. Eikä tässä vielä kaikki, vaan ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöhän uudistui kaikkinensa 1.1.18 ammatillisen reformin myötä. Kaiken kukkuraksi Rovala-Opistossa järjestettävät ammatillisten tutkintojen perusteet uudistuvat 1.8.18 ja 1.1.19.

Päätimme siis yllä olevien johdosta ja osaamisen kehittämiseksi aktivoida opettajien kanssa ammatillisen osaamisen aivoriihen tehostetusti ja saimme aikaan muun muassa laadukkaan opetustarjonnan osaamisen hankkimiseksi kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnossa, kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisalalla. Tutkinnon perusteet siis uudistuvat. Rovala-Opiston järjestämä ammatillinen perustutkinto, Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto, tulee olemaan 1.8.18 lähtien Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto. Tutkinnosta kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisala on opiston tutkintokoulutustarjonnassa. Tutkintonimike osaamisalan suorittavalle tulee olemaan kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja.

Mikäpä se siinä. Kuulostaa hyvältä! Mitä osaamisalaan sitten kuuluu? Millaisia osaajia työelämään on tulossa? Pakolliset tutkinnon osat ovat: Suomalaisella viittomakielellä toimiminen, Kommunikointikeinojen käyttö vuorovaikutuksen edistämisessä, Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen sekä Kommunikoinnissa tukea tarvitsevan oppilaan tai opiskelijan oppimisen edistäminen. Lisäksi osaamisalaan kuuluu kolme kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamista syventävää ja laajentavaa valinnaista tutkinnon osaa. Aivoriihen tuloksena tarjontaamme osaamista syventäviksi ja laajentaviksi osaamisaloiksi valikoitui ainakin: Kommunikoinnissa tukea tarvitsevan aikuisen itsenäisen suoriutumisen ohjaaminen, Ilmaisun ohjaaminen ja Kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen ohjaaminen. Mietittäväksi jäi järjestöosaajana: Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen. Näin meidän ydinosaamisen ja erityisosaamisen alueet saadaan hyvin esille!

Monipuolista osaamista ohjauksen, kasvatuksen ja kommunikoinnin tehtävissä. Osaamista viittomakielisten, kuulo- ja näkövammaisten, kielihäiriöisten sekä puhevammaisten ohjaus-, kasvatus- ja avustamistehtävissä. Tulevaisuuden osaajat käyttävät suomalaista viittomakieltä oman ammatin työtehtävissä ja työelämän tilanteissa sekä käyttävät suomalaista viittomakieltä sen rakenteen mukaisesti. He myös arvioivat omaa suomalaisen viittomakielen taitoaan ja kehittävät sitä. Kommunikointikeinojen käyttö vuorovaikutuksen edistämisessä suorittaneen osaajan osaamista on tukea ja edistää vuorovaikutusta työssään esteettömän viestinnän periaatteiden mukaisesti.

Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisen suorittaneet tulevaisuuden osaajat tuovat osaamisensa varhaiskasvatukseen. Saman sisältöisellä ja laajuisella tutkinnon osalla kuin sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinnon suorittaneet osaajat. Osaajat myös ohjaavat ja avustavat erityistä ja yksilöllistä tukea, erityisesti kommunikoinnissa tarvitsevaa oppilasta tai opiskelijaa oppimis- ja toimintatilanteissa edistäen hänen oppimistaan.

Lisäksi ammatilliset valinnaiset syventävät tai laajentavat osaamista. Osaajat edistävät kommunikaatio- ja viittomakielialan aikuisen asiakkaan itsenäistä suoriutumista, hyvinvointia ja osallisuutta tämän asuinympäristössä tai muussa toimintaympäristössä. He toimivat vuorovaikutuksessa ja kommunikoivat aikuisten asiakkaiden kanssa suomen kielellä, viittomakielellä tai asiakkaan käyttämällä kommunikointikeinolla. Osaamista voi laajentaa ilmaisun muotoja edistävällä toiminnalla, ohjaamalla erilaisten asiakkaiden ilmaisullisia taitoja sekä eri taiteenaloihin ja kulttuuriin liittyvää osaamista. Lisäksi valinnoilla voi syventää kommunikaatio-osaamistaan paneutumalla kommunikoinnin kuntoutukseen ja vuorovaikutuksen tukemiseen ja ohjaamiseen.

Järjestötoimijana meillä on upeat puitteet tarjota tulevaisuuden osaajille vapaaehtois- ja järjestötoiminnan osaamisen laajentamista järjestötoiminnan organisaatiorakenteen ja toimintatapojen tuntemisessa. Osaajat innostavat ja motivoivat myös asiakkaita osallistumaan toimintaan sekä osaavat ohjata ja opastaa vapaaehtoistoimijoita ja organisoida vapaaehtoistoimintaa.

Ennen kuin toinen ammatillinen koulutus, jota järjestämme, Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon tutkinnon perusteet uudistuvat 1.1.19, järjestämme laadukasta ammattitutkintoa vielä vanhoilla tutkinnon perusteilla. Siinä rinnalla kehitämme uutta tutkintokoulutusrakennetta, joka vastaa entistä tehokkaammin ja paremmin työelämän osaamistarpeisiin tällä hetkellä ja tulevaisuudessa ennen kaikkea Lapin alueella.

Osaajat tulevat! Aurinkoista kevättä kaikille!

laskettelu

Henna Poikajärvi
vararehtori, vastaa ammatillisesta koulutuksesta
Rovalan Setlementti ry/Rovala-Opisto