PALOSALMI-KOTI JUHLII 70. TOIMINTAVUOTTAAN

6 kesäkuu 2019

ROVALAN SETLEMENTTI RY:N YLLÄPITÄMÄ PALOSALMI-KOTI JUHLII 70. TOIMINTAVUOTTAAN


Rovalan Setlementti on osa maailmanlaajuista setlementtiliikettä ja on toiminut ihmisten elämän muutoksessa mukana jo vuodesta 1923. Toimintaa ohjaavia perusarvoja ovat asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys, luottamus ihmiseen, yksilön oikeuksien kunnioittaminen sekä avoimuus. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Rovalan Setlementti kehittää ja toteuttaa yhteiskunnan tarpeista lähtevää palvelua vapaan sivistystyön ja muun koulutuksen sekä sosiaali-, vanhus- ja nuorisotyön alueilla. Toiminta-ajatusta toteutetaan edistämällä inhimillistä ja yhteiskunnallista tasa-arvoa, humaanisuutta ja kansainvälistä vuorovaikutusta.

Rovalan Setlementin perustamiseen liittyy vahvasti metsätyömiestyö ja metsätyömiesten elinolojen parantaminen 1920-luvulta lähtien. Raskasta savottatyötä tehneet ikämiehet ja heidän asemansa oli silloisen Rovalan toiminnanjohtaja rovasti Arvo Ohisen ajatuksissa jo 1930-luvulla. Ohinen alkoi suunnitella metsätyömieskotia 1945 ja 1948 asia konkretisoitui, jolloin kymmenen vanhaa Lapin metsätyömiestä ja Ohinen kävivät lähetystönä Valtioneuvostossa Helsingissä jättämässä asiasta esityksen. Lisätalousarvioon haluttiin kahdeksan miljoonan markan määräraha metsätyömieskodin rakentamiseksi Lappiin. Silloin sitä ei hyväksytty, mutta Ohisen palavasti ajama metsätyömiesten sosiaalinen asema huomioitiin ja määräraha myönnettiin 1949, jolloin Palosalmen metsätyömieskoti perustettiin. Perustamisvaiheessa asukkaita oli 12, mutta kodin laajentaminen oli jo suunnitelmissa ja myös toteutuikin nopeasti.

Palosalmen metsätyömieskoti toimi n. v. 1949-2000 toimintafilosofiansa mukaisesti kotina ikääntyneille metsien miehille. Jo 1930-luvulta lähtien havaittiin, että eläköityneiden ja työkyvyttömien metsätyömiesten joukossa oli suuri määrä ihmisiä, joilla ei ollut perhettä eikä pysyvää asuinpaikkaa. He olivat kulkeneet savotoilta savotoille, vain savottakämpät kotinansa. 
Ohinen linjasi Palosalmea kodinomaiseksi kodiksi, ei laitokseksi. Kodin periaatteet, tulemisen ja menemisen vapaus olivat tärkeitä. Alkoholi oli ehdottoman kielletty eikä edes alkoholin vaikutuksen alaisena saanut kotiin tulla. Asukkaiden valinta tehtiin perusteellisesti, jopa hienovaraisesti. Ohisen tapana oli haastatella ja kysellä jo asuvilta mielipiteitä uuden asukkaan suhteen. Näin tietty sosiaalinen asukasdemokratia toimi hyvin. Työskentely Palosalmella oli vapaaehtoista ja näin ollen muodostuikin useille asukkaille oma puuha tai työ. Kiteytettynä voidaan sanoa, että ikänsä savotoilla olleille jätkille tarjottiin oikea ympäristö vanhuuden päiviksi.

6.11.1949 avajaispuheessa todettiin, että Palosalmen tulee olla vanhoille metsätyömiehille todellinen koti, jonne he pitkän työpäivänsä jälkeen voivat saapua vanhuuden lepoa viettämään. Silloisen ministeri Emil Huutosen sanoin, ”tämä koti avaa uuden lehden yhteiskuntahuoltomme historiassa ja kiitos siitä lankeaa Suomen Setlementtiliikkeelle ja ennen kaikkea sen jäsenyhdistykselle Rovalalle”.

Palojärven rannalla, 40 km Rovaniemeltä Pelloon menevän tien varrella sijaitsevan kodin asukaskunta ja toiminta ovat hiljalleen muuttuneet 2000-luvulta alkaen. Koti toimii nykyään Palosalmi-kotina ikääntyville mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Myös naiset ovat tervetulleita toisin kuin metsätyömiesaikana. Valtion avustukset ovat loppuneet jo vuosia sitten ja toiminta rahoitetaan kuntien ostopalvelusopimusten kautta. Palosalmi-kodin päämääränä on edistää ja tukea ikääntyvien mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kodinomaista asumista maaseutumiljöössä tarjoamalla yksilöllisiä, ympärivuorokautisesti valvottuja ja turvallisia asumis-, hoiva-, kodinhoito-, virkistys- ja asiointipalveluja sekä huolehtia heidän fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnistaan. Palosalmella on 27 palveluasumispaikkaa ja kaksi tavallista vuokra-asuntoa. Palosalmi-kodin toimintaa ohjaa edelleen vahva yhteisöllisyysajattelu ja metsätyömiestyö, jossa korostuu luontolähtöiset elämänarvot. Ne ovat antaneet pohjan myös nykyiselle toiminnalle, josta olemme ylpeitä.

Aurinkoisin terveisiä ja hyvää kesää toivottaen,

Heli Palosalmelta

lammas